ทุนการศึกษาศรีแสงธรรม

ขอขอบคุณ คณะสัตวแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแ่กน ร่วมบริจาคเงินเป็นทุนการศึกษาโรงเรียนศรีแสงธรรม

โฆษณา
โพสท์ใน ทุนการศึกษา | ใส่ความเห็น

ทุนอาหารกลางวัน

ขอเชิญร่วมบริจานทุนอาหารกลางวันป่าศรีแสงธรรมได้จัดการเรียนการสอนในระดับมัธยมศึกษา1-6 ได้จัดการศึกษาให้กับเยาวชนในถิ่นทุรกันดารโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งนี้ยังได้จัดบริการรถรับส่งให้กับนักเรียน และมีอาหารกลางวัน และ ชุดนักเรียน แบบเรียนเครื่องเขียน ตามนโยบายรัฐ จึงเป็นการจัดการศึกษาฟรีตั้งแต่เริ่มได้รับอนุญาตให้เปิดทำการเรียนการสอนตั้งแต่ ปีการศึกษา 2553 เป็นต้นมาจนถึงปัจจุบัน ปีการศึกษา2556 มีนักเรียนทั้งสิ้น 139 คน ทางโรงเรียนยังได้จัดสวัสดิการต่อเนื่องมาตลอดเพื่อให้นักเรียนในถิ่นทุรกันดารได้มีโอกาสศึกษามากขึ้น
โครงการอาหารกลางวันได้จัดตั้งขึ้นตามดำริของพระครูวิมลปัญญาคุณ ได้รับงบประมาณจากเงินบริจาคเป็นหลักทั้งบริจาคผ่านทางโรงเรียน หรือบริจาคมาที่วัดป่าศรีแสงธรรมก็จะจัดแบ่งให้เป็นทุนอาหารกลางวัน
ท่านสามารถร่วมบริจาคเพื่อเป็นทุนอาหารกลางวันโดยติดต่อ พระครูวิมลปัญญาคุณ 0862331345 หรือ ทางFacebook ของโรงเรียนที่ https://www.facebook.com/sisaengtham.ac.th หรือสามารถโอนเงินเข้าบัญชี ธ.กรุงเทพ สาขาย่อยเทสโก้โลตัสพิบูลมังสาหาร ชื่อบัญชี “กองทุนการศึกษาวัดป่าศรีแสงธรรม”เลขที่บัญชี 786 006 3333
ขอบคุณผู้ร่วมบริจาคสมทบทุนอาหารกลางวัน

ขอขอบคุณคณะสัตวแพทยศาสตร์ บริจาคถาด(หลุม)สำหรับใส่อาหารกลางวันเด็กนักเรียน

โพสท์ใน โครงการจัดหาทุนอาหารกลางวัน | ใส่ความเห็น

Binbank

หลักสูตรแกนกลางกระทรวงศึกษาธิการ ปี พ.ศ. ๒๕๕๑ ได้กำหนดจุดมุ่งหมายการจัดการศึกษามุ่งพัฒนาให้ผู้เรียนให้เป็นคนมีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์ เห็นคุณค่าของตนเอง มีวินัย ใฝ่เรียนรู้โดยยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อปลูกฝังและสร้างจิตสำนึกที่พึงประสงค์แก่ผู้เรียนให้ประสบผลสำฤทธิ์ สถานศึกษาต่างๆ จำเป็นต้องจัดกิจกรรมการเรียนรู้ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนเพื่อส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนให้มีความสอดคล้องและตรงตามจุดมุ่งหมายของการจัดการศึกษา ผู้เรียนสามารถนำความรู้ที่ได้รับจากประสบการณ์การเรียนการสอนนำไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างมีประสิทธิภาพ
โรงเรียนศรีแสงธรรม ซึ่งตั้งอยู่ใน อำเภอโขงเจียม จังหวัดอุบลราชธานี มีจำนวนครู และนักเรียน ประมาณ ๒๐๐ คน ซึ่งตั้งอยู่ใกล้ชุมชน บ้านเรือนประชาชน ประมาณ ๓๐๐ หลังคาเรือน และมีแนวโน้มจำนวนนักเรียนและประชาชนในชุมชนมีอัตราเพิ่มขึ้นในอนาคต จึงส่งผลให้เกิดปริมาณขยะมีปริมาณมาก หากมีการจัดการขยะ จะส่งผลให้ปริมาณขยะในโรงเรียนและชุมชนใกล้เคียงมีปริมาณขยะที่น้อยลง และส่งเสริมให้ครู นักเรียนมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาร่วมกันอย่างเป็นระบบ
ดังนั้น โครงการธนาคารขยะ เป็นแนวทางในการจัดการลดปริมาณขยะในโรงเรียนศรีแสงธรรมและชุมชนใกล้เคียงอย่างเป็นระบบ โดยการนำขยะคัดแยกมาฝากธนาคาร ซึ่งทางร้านขายของเก่าจะมารับซื้อขยะคัดแยกจากโครงการ ตามวันและเวลาที่กำหนด ซึ่งทางโครงการธนาคารขยะ ได้กำหนดราคาขยะโดยอิงราคาขยะกลาง

๒. วัตถุประสงค์
๒.๑ เพื่อจัดระบบการจัดการขยะในโรงเรียนศรีแสงธรรมให้มีประสิทธิภาพ
๒.๒ เพื่อเกิดทัศนคติที่ดีต่อการมีส่วนร่วมในการจัดการขยะ
๒.๓ เป็นการสร้างมูลค่าเพิ่มและรายได้เสริมจากการคัดแยกขยะแก่ นักเรียน และครูในโรงเรียนศรีแสงธรรม
๒.๔ เพื่อแก้ไขและลดปัญหาการจัดการขยะในสถานศึกษา
๒.๕ ก่อให้เกิดนิสัยรักการออมในกลุ่มนักเรียนและครู
๓. เป้าหมาย
๓.๑ ด้านปริมาณ
– นักเรียน และ ครูโรงเรียนศรีแสงธรรมเข้าร่วมโครงการ ๑๐๐%
๓.๒ คุณภาพ
– ลดปริมาณขยะในโรงเรียน
– นักเรียนและครูมีเจตคติที่ดีต่อการออมและการจัดการขยะ

ผู้รับผิดชอบโครงการ นางสาวศรัจจันทร์ มัทยาทิพย์
กลุ่มงานที่รับผิดชอบ ฝ่ายบริหารทั่วไป

โพสท์ใน โครงการธนาคารขยะ | ใส่ความเห็น

โครงการก่อสร้างอาคารเรียน

โครงการก่อสร้างอาคารเรียน

สนองมาตรฐานการประเมินภายนอก มาตรฐานที่  ๑ – ๑๑

.  หลักการและเหตุผล

                   ในปีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๔ พรรษา ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชมหาราชผู้ทรงเป็นต้นแบบแนวคิดของปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงซึ่งเป็นปรัชญาที่สำคัญในการพัฒนาทุกภาคส่วนของประเทศรวมถึงด้านการศึกษาด้วยอีกทั้ง

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 11 ด้านสถาปัตยกรรมทางสังคมได้กล่าวถึงการพัฒนาต้นทุนมนุษย์ให้เรียนรู้ศาสตร์วิทยาการ ควบคู่ไปกับการสร้างจิตสาธารณะ/กระบวนการพัฒนาที่เน้นคนเป็นศูนย์กลางด้วยการสนับสนุนจากทุกภาคส่วน รวมถึงการปรับโครงสร้างสังคมให้มีคุณภาพ  มีภูมิคุ้มกันที่แข็งแกร่งนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้  พัฒนาสังคมที่ฐานราก ท้องถิ่น/ชุมชนเข้มแข็งจัดการตนเองได้ดี  เพื่อมุ่งสู่สังคมคุณภาพอย่างยั่งยืนนั้น โรงเรียนศรีแสงธรรม เป็นโรงเรียนการกุศลในพระพุทธศาสนาได้ตระหนักถึงความสำคัญในการพัฒนาเยาวชนของชาติในชนบทให้มีคุณภาพโดยเกิดจากการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนจึงจัดตั้งขึ้นโดยมีเป้าหมายและอุดมการณ์ในการจัดการศึกษาให้เป็นไปเพื่อพัฒนาเยาวชนให้มีความพร้อมทั้งสามประการคือ   คุณภาพ คุณธรรมและคุณประโยชน์ เป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาชาติต่อไป  การจัดการศึกษาเป็นลักษณะของการให้เปล่าเพื่อเอื้อประโยชน์ให้ผู้เรียนได้รับการพัฒนาอย่างเต็มที่ เต็มกำลัง เต็มความสามารถ โดยมีเป้าหมายในการรองรับนักเรียนที่ด้อยโอกาสทางการศึกษาเช่น นักเรียนยากจน นักเรียนที่ขาดทุนทรัพย์ นักเรียนออกกลางคัน นักเรียนในพื้นที่ห่างไกล  ซึ่งเป็นกลุ่มเป้าหมายที่จะต้องได้รับการดูแลเอาใจใส่เป็นพิเศษ  และมักจะไม่ได้รับการเหลียวแลเอาใจใส่จากรัฐอย่างจริงจัง  จึงเกิดเป็นปัญหานักเรียนหนีเรียน  นักเรียนออกกลางคัน  สุดท้ายกลายเป็นปัญหาทางสังคมตามมา    ด้วยความสำคัญดังกล่าวโรงเรียนศรีแสงธรรมจึงจัดตั้งขึ้นเพื่อการมีส่วนในการพัฒนาและแก้ปัญหาการศึกษาของชาติอีกหน่วยงานหนึ่ง  โดยยึดหลักการบริหารงานตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชมหาราชทรงพระราชทานแนวคิดและแนวปฏิบัติไว้ซึ่งสามารถน้อมนำไปประยุกต์ใช้ได้อย่างแพร่หลายและยอมรับกันทั่วโลก

ทางด้านแบบอย่างการศึกษาหาความรู้นั้น  โรงเรียนได้น้อมนำพระราชจริยาวัตรอันงดงามในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี  ที่ทรงเป็นแบบอย่างที่ดีในการจดบันทึก  การแสวงหาความรู้จากแหล่งเรียนรู้ต่าง ๆ ที่เสด็จพระราชดำเนินไปทั่วทุกมุมโลก  เพื่อให้นักเรียนได้น้อมนำและยึดถือเป็นแนวทางการปฏิบัติเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิตอีกด้วย

ตลอดปีการศึกษา ๒๕๕๓ ที่ผ่านมาซึ่งเป็นปีแรกของการจัดการศึกษาของโรงเรียนศรีแสงธรรม นับว่าประสบผลสำเร็จเป็นที่น่าพอใจ มีนักเรียนและผู้ปกครองให้การตอบรับเป็นอย่างดี มีนักเรียนจำนวน ๙๖ คน  แบ่งเป็นมัธยมศึกษาตอนต้น  ๖๓  คน  มัธยมศึกษาตอนปลาย ๓๓   คน มีครูและบุคลากรทางการศึกษาจำนวน ๖ คน ผู้บริหารสถานศึกษา ๑  คน

ในปีการศึกษา  ๒๕๕๔  โรงเรียนศรีแสงธรรมมีนักเรียนเข้าใหม่  ๖๐ คน แบ่งเป็น ม.๑ จำนวน ๓๓ คน   ม. ๔ จำนวน ๒๖ คน  ครูและบุคลากรการศึกษาจำนวน ๙ คน  ผู้บริหาร ๑ คน

ปีการศึกษา  ๒๕๕๕  โรงเรียนจะรับนักเรียนเพิ่มอีก ๖๐ คน     จึงจะครบระดับชั้น ม.๑ – ม.๖ และครูเพิ่มขึ้น ๖  คน รวมเป็น ๑๕  คน โรงเรียนจะรองรับนักเรียนได้ที่  ๓๕๐  คน    ดังนั้น โรงเรียนจึงมีความจำเป็นอย่างเร่งด่วนที่จะต้องรีบดำเนินการจัดหาห้องเรียนสำหรับนักเรียนคณะครูที่จะเพิ่มขึ้น คณะกรรมการบริหารโรงเรียนและชุมชนจึงได้ประชุมและมีมติร่วมกันในการสรรหางบประมาณเพื่อจัดสร้างอาคารเรียนจากหน่วยงานต่าง ๆ ทุกภาคส่วนทั้งภาครัฐและเอกชนให้พอเพียงกับจำนวนนักเรียนที่จะเข้าใหม่ อีกทั้งโรงเรียนฯ จะได้ขอพระราชทานนามอาคารเรียนหลังใหม่นี้พร้อมด้วยบทพระราชนิพนธ์ “ผลแห่งการเรียน”และพระนามาภิไธยย่อ ในสมเด็จพระเทพ-รัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี มาประดิษฐานที่อาคารเรียนเพื่อความเป็นสิริมงคลและเพื่อเป็นแนวทางให้นักเรียนได้ประพฤติปฏิบัติอย่างยั่งยืนต่อไปด้วย  ด้วยความสำคัญดังกล่าวจึงได้จัดทำโครงการนี้ขึ้น

.  วัตถุประสงค์

๒.๑  เพื่อน้อมนำแนวพระราชดำริปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมาบูรณาการใน

การจัดการศึกษาให้กับเด็กและเยาวชนและการดำเนินชีวิตของคนในชุมชน

๒.๒  เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ในพระจริยวัตรที่งดงามและ

ทรงเป็นแบบอย่างที่ดีทางด้านการศึกษาหาความรู้อย่างยั่งยืน

          ๒.๓  เพื่อระดมทุนจัดสร้างอาคารเรียนให้เพียงพอกับความต้องการของชุมชน

๒.๔  เพื่อให้มีอาคารเรียนและห้องเรียนเพียงพอในการรองรับนักเรียนเข้าใหม่

๒.๕  เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการของโรงเรียนและยกระดับคุณภาพการศึกษาในเขตชนบทให้มีมาตรฐานการศึกษาเป็นที่ยอมรับของหน่วยงานของรัฐและชุมชน

 

โพสท์ใน โครงการก่อสร้างอาคารเรียน | ใส่ความเห็น